Aiete’ko jaietan

MANUEL MATXAIN JAIAKMatxain, Manuel

1969

Pozez txoratzen begira egon nai;

gaurko egun sentiari

eguzkiaren printzak musuka

soro eta mendiari

nere biotza oso poztuta

laixter asi da kantari

festa on batzuk, pasa esanaz

Aiete’ar guzieri.

Aldakuntza asko izan ditugu

urte auetan Aiete’n

bertso batzutan ezta erreza

guzien berri ematen

kanpotik asko etorri dira

batek ez du aldegiten

orretxengatik ariko dira

ainbeste etxe egiten.

Arindu dira Extremadura

Andaluzi ta Kastilla

izugarria aspaldi ontan

emen sortu dan naspilla

famili asko onera datoz

ogi koxkor baten billa

oien ametza gure errian

egi biurtu dedilla.

Gerri makurka itala artu

egun guzian garitan

an itzal gutxi izaten da-ta

ari bear eguzkitan

burua zerbait altxa orduko

maiorazkua erritan

auxe zan oien bizimodua

len bizi ziran erritan

Oiek onera inguratzea

gaur iñork ezin ukatu

Kristau zintzoak bezela beintzat

nai-badegu guk jokatu

ta naiz Aiete gauza auekin

erabat oso aldatu

datorrenari pozikan emen

ematen zaio ostatu.

Jendea asko ugaritzeak

bere lana ba-du noski

eskolatxo bat, eta Eliza

ez dira izaten aski

bi leku eder oraingoz beintzat

jarri dituzte egoki

Jolas-Tokia goiko aldean

Isturin’en Ezi-toki.

Ezi-Toki au zertarako dan

saiatu’ko naiz esaten

naiduan danak ordu pare bat

bertan igaro dezaten

zurruterako danak gogua

nola ez duten izaten

naiduana or ari diteke

Euskeraz zerbait ikasten.

Dirua pranko gastatua da

or egin diran obretan

naiz xentimorik guk ez eduki

zoziedako libretan

biotz oneko gizon batekin

arkitzen gera zorretan

baña Aiete’k pagatuko du

seguru egon orretan.

Lagun jatorrak jarriak daude

leku oietan agintzen

kostako dala uste det iñun

obeagorik ipintzen

berak zuzendu,ta lana egin

berak baztarrak garbitzen

Aiete maite, eztuna ezta

era ortara ibiltzen.

Jaun zerukoak esaten digu

auzoko eta erbeste

danok anaiak zerate eta

alkar maitatu zaitezte

agindu auxe ondo beteta

bapo ibili gindezke

emen ez-baitu ezerk balio

anaitasunak ainbeste.

Deja un comentario