Poema de Manuel Matxain dedicado al Che Guevara

cheErnesto Che Guevara entregó su vida a la lucha contra el imperialismo y la dictadura y se convirtió en el mito revolucionario del siglo XX. Fue de inmediato un icono de la juventud del Mayo del 68, y su figura ha quedado como símbolo atemporal de unos ideales de libertad y justicia que, como los héroes de antaño, juzgó más valiosos que la propia vida.

Manuel era un hombre de su tiempo, atento y fiel seguidor de las personas portadores de valores que él compartía, como fueron los del Che y los del Papa Juan XXIII

Zeruko Argia, el día de Nochebuena de 1967, publicó el poema de Manuel

Ernesto Guevara fue herido y apresado el 8 de octubre de 1967. El gobierno de Bolivia le dió por muerto el 9 de octubre. De todo esto ahora hace casi 50 años.

Dado que el Che se ha convertido en un símbolo para los jóvenes de todo el mundo editamos el poema de Manuel y así contribuimos al recuerdo de estas dos grandes personas

che guevara

Txe Gebara

Aita Llano, zuk artikulu bat

idatzi dezu lenguan,

Zeruko Argia-n etorri da ta

pozik irakurri nuan.

Txe Gebara-ren berri egoki

bertan ematen zenduan,

esanaz berak zer ikasbide

guziontzat eman duan.

Lenengo aitak J aunaren aurka

altxa ziran egunetik,

agindu zuan danok ogia

jango gendula lanetik.

Orretarako ipiñi zuan

aukera ederra danetik,

Asan da Eba Paradisoan

jarri zituan unetik.

Eguneroko ogian truke

ipiñi bazuan lana,

orain arte nik ondo bete det

berak agindu zuana.

Aurrera ere saiatuko naiz

egiten bere esana,

naiz ta gaizkien ikusi beti

geien egiten duana.

Kristo mundura etorri zala

badira bi milla urte,

beñere baño okerrago gaur

gaudela esango nuke.

Langille askok irabazia

beren izerdien truke,

beste batzuek litxarkerian

geiena gastatzen dute.

Batzuek beti ler egiten da

beste batzuk guri-guri,

mundu eder au aberatsentzat

egiña dala dirudi.

Injustizien aurka norbaitek

ematen badu arpegi,

komunistaren izenarekin

bataiatzen dute ori.

Anaitasuna nola ari dan

mundu onetan urritzen,

Aita Santua apuratzea

ez naiz batere arritzen.

Batzuk igeri geiegian da

besteak goseak iltzen

Jesukristoren dotriñak eztu

orrelakorik agintzen.

73

Ordua da ta be1durrik gabe

egia esan bear du,

kristautasuna geronen kuIpaz

ez ote dan asko gaIdu?

Rusian ere komunismorik

etzan oraindik azaIdu,

gizonak ditun eskubideak

ezpazituzten zapaIdu.

Nagusi batek bere txakurra

erdi goseak badauka,

tripa pixka bat bete artean

gogor egiten du zaunka.

J anaren partez makil batekin

ematen badio kanka,

erruki det nik berak Ienengo

arrapatzen duan anka.

Txakurren gisa gizona ere

makillaz ibiltzen bada,

seguro egon joko duaIa

berak nora edo ara.

Pertsona eztago ixiltzerikan

animaIien erara,

orretxen aurka altxa ta il da

Amerikan Txe Gebara.

Utzi zituan bere guraso,

diroak eta karrera,

beartsuaren eskubideak

atera nairik aurrera.

Lagun txar batek gaIdua baitu

Judasek Kriston antzera,

amabi tiro artu ta gero

or sartu dute Iurpera.

Batzuek ori oso gustora

etzuten ikusten baña,

Iagun urkoa nork maite zuan

arek maite zuan aña?

Bere eriotzak utzia digu

gaur ikasbide bikaña,

zoritxarrean au da munduak

ematen duan ordaña.

Komodidade danak utzita,

ortxe mendi ton torrean

ibili zera urte batzutan

oso modu gogorrean.

Lagun urkoa maitatzea da

gauzik onena Iurrean,

azken orduan Iasai jartzeko

J aungoikoaren aurrean.

Deja un comentario