Aieteko Jaiak 1976, Manuel Matxain

Aieteri esatera merezi baiño askoz geiago nerekin portatu zera.

-1-

Pixka pixka bat pasa danean

nere buruko tontera

bertso batzuek jartzeko artu

ditut luma ta papera,

eta lenengo auxe nua ni

Aieteri esatera

merezi baiño askoz geiago

nerekin portatu zera.

-2-

Omenaldiak utzi ninduan

dana txurro bat egiñik

barrioakin nolako zorra

eginga nagon jakiñik,

naiz ez eduki iñun ajerik

ta naiz ez eduki miñik

aste guzia igaroa naiz

begirik itxi eziñik.

-3-

Gure auzoko gazteriakin

badaukat nik esperantza

jaiak egiten azaldu dute

beintzat piperra ta gatza,

or etzan falta bertsolaririk

txistu, soiñu eta dantza

egun oietan Aietek zeukan

zeru txiki baten antza.

-4-

Fede kontuan beti lenengo

nola izan da “Galtzara”

ez naiz arritzen ainbeste jende

biltzea erri-mezara,

arrigarria gure on Juanen

itzegiteko patxara

arrigarriak beren saioan

Lopategi ta Azpillaga.

-5-

Naiko komeri bazan elizan

danak aulkietan jartzen

alaere batzuk esaten dute

fedea ari dala galtzen,

barrio dana saiatu giñan

erri-meza ori edertzen

funzio ona danean ez da

elizan iñor aspertzen.

-6-

Meza bukatu eta juan giñan

geienok jolas tokira

an egon giñan aurtxo txikien

dantza saioai begira,

emendik urte batzuetara

txapeldun izango dira

orain bezela aurrera ere

gogor saiatzen badira.

-7-

Esan bezela aurtxo guziak

andereñoaren jiran

kantu ta dantza zoragarriak

egiten aritu zidan,

Euskal Erriko itxaropena

gaur nola gazteak diran

nere biotza geien-geiena

jai onek ikutu ziran.

-8-

Bear bezela ezin goraldu

gaurko neronen bertsuak

ain zoragarri dantzatu zuten

ikastolako aurtxuak,

era ortara jarri ditunak

auzoko aingerutxuak

merezi ditu dudarik gabe

danon zorion sutsuak.

-9-

Ortik erten da gero genduan

danok bazkari bikaiña

kupirik gabe ekarri zuten

pagatu zanen ordaña,

egia esan nik apetitu

benetakua det baiña

zuk Azpillaga jango zenduan

Lopategi ta nik aiña.

-10-

Bazkari onak ondorenean

bertso saioa dakarre

jendea etzan ordubetean

antxe egondu asarre,

auzoarentzat nere denboran

naiz ez egin nik ezerre

bazkalondoan entzun nituan

makiñabat gorazarre.

-11-

Alkate jaunak oroigarri bat

eman zidan garaiean

mutu bezela gelditu nintzan

zuen aurrean maiean,

emozioak etzidan uzten

neri itzegiten jaiean

orduko partez oraintxe nator

zuek eskertu naiean.

-12-

Naiz ezer gutxi neronek egin

nere auzoarentzako

txit borondate ona azaldu

dezute neronentzako,

nere esker ona etzaizue ez

bizi guzian paltako

merezi baiño askoz geiago

egin didazutelako.

Deja un comentario