Bellísimo poema de Manuel Matxain contra la guerra.

Neronen gisa, kaxkar xamarra

nola dagon egualdia,

bertsoak jartzen igaroko det

igande arratsaldia.

igande arratsaldia.

Gerraren aurka egin nai nuke

gaurko nere itzaldia,

negargarria dijoalako

ogeigarren gizaldia.

-2-

Mundua mundu degun ezkero

gerrak izan dira baiña,

sekula, noski, ez zan izango

gizaldi onetan aiña.

Gizonak emen ereiten badu

gorrotoa ta zizaiña,

belar txar ori ugaria da

ta ematen du ordaiña.

-3-

Gaur ere gerran ikusten ditut

sei edo zortzi nazio,

ta indartsuak mendekoari

egurra ematen dio.

Iñoiz pentsatzen egoten naiz ni

gauza au dala merio,

arrazoiaren indarrak emen

ez ote duan balio.

-4-

Ederki asko erakusten du

Jesukristo’ren dotriñak,

zeru ta lurrak guziontzako

ditula berak egiñak.

Baiña oraindik, zoritxarrean,

ba-daude buru ariñak,

uste dutenak gizon guziok

ez ote geran berdiñak.

-5-

Zer demontretan joaten gera gu

gure anaien etxera,

beren izerdiz irabazia

indarren bidez kentzera?

Pakezaleak gerala esan

beti itzetik ortzera,

naiz gero koska egin aguro

suge gorrien antzera.

-6-

Aitzekiren bat artuta goaz

orain nolanai gerrara,

alkar iltzeko jaio bagiña

bezela mundu ontara.

Egun auetan begira nago

erdi negarrez Biafra’ra

biotzak lertu bear derrigor

galtzairuzkoa ezpada.

-7-

Biafra aldean ez da faltako

aurtxo txikien negarrik,

emakumeak auleriakin

ez dutelako bularrik.

Jaio orduko sufritzen azi

goseak eta egarrik,

nola ez zuten gerra galduko

ezpazeukaten indarrik?

-8-

Biafra’ko gerra bukatu dala

mundu guzira zabaldu,

beti bezela indartsuenak

aula zegona zabaldu,

Indarren bidez erri txikiak

naiz txikitu ta kixkaldu,

seme jatorren errimiñikan

ezin diteke itzaldu.

-9-

Gerrak utzita gizon guziok

ekin zaiogun lanari,

ortik bakarrik etorri leike

gugan zorion ugari.

Danok pakean, lana egiñaz,

frutua kendu lurrari,

ia gosea kentzen diegun

mundu guziko aurreri.

-10-

Beltz eta zuri, gizon guziek

alkar maitatzen dutela,

justizia ta askatasuna

beti izan dezatela.

Aurtxoak berriz naiko ogia

eta sukalde epela,

gerrik geiago ez izateko

Jaunak nai duan bezela.

Zeruko Argia. Urtea: 1970 Alea: 369.zk

Deja un comentario