Pakea nai degu guk / gaur mundu guzian (Manuel Matxain)

http://www.kutxateka.com/item/210557

http://www.kutxateka.com/item/210557

Recuerdo del asesinato de Kennedy y reivindicación de la paz

Kennedy’ren eriotza; Zeruko Argia; Urtea: 1968; Alea: 277.zk.

Así reza el bertso octavo de este bertso-papera

Pakea Amerika’n / Pakea Prantzian / Pakea Españian / Pakea Rusian / Pakea Aprikan da / Pakea Asian / Pakea Israel’en / Pakea Persian

Pakea nai degu guk / gaur mundu guzian.

Kennedy’ren eriotza

Matxain, Manuel

-1-

Oso berri tristeak

datozkit gaur neri,

indarraren ametsa

biurtu da egi.

Len bi tiro emanak

bere anaiari,

orain berdin il dute

Roberto Kennedy,

pamili baterako

ez al da geiegi?

-2-

Amerika’n odolak

dabiltz oso bero,

berri tristeak beintzat

datoz egunero.

Orain denbora gutxi

il zuten ezkero

pake-zale aundia

zan Martin Lutero,

ez nuan gauza onik

andik nik espero.

-3-

Motiboak ba-dira

egoteko triste,

pake-zale onenak

iru il dituzte.

Alperrik ari gera

justizian eske

danontzako plomoa

izango da merke,

mundu ontan indarra

nagusi dan arte.

-4-

Amaika aldiz entzun

izan det lenago,

mundua dijoala

gero ta okerrago.

Gauza bat ikusten det

emen oso klaro,

ortan eztago dudik,

ziur ziur nago,

indarraren mende gaur

arrazoia dago.

-5-

Gizonak eriotza

badu berezkua,

geuk alkar iltze ori

ezta legezkua.

Mutil gazte petral bat

da preso artua;

baña mundua dago

gaur konturatua,

nor dan oiek armatzen

dituan eskua.

-6-

Beñere ez naiz izan

ni gerraren alde,

ortik zer etortzen dan

ikusiak gaude.

Baña beste batzuek

amorratzen daude

oiek egin nai dute

munduaren jabe,

nola egiten diran

begiratu gabe.

-7-

Biotza txit sekoa

ta mingaña legun,

oieri berdin zaie

bat il edo eun.

Ondo gordeta daude;

iñork eztaki nun,

Jesus errukitsua

egiguzu lagun,

ia oien mendetik

guk irtetzen degun.

-8-

Pakea Amerika’n,

Pakea Prantzian,

Pakea Españian,

Pakea Rusian.

Pakea Aprikan da,

Pakea Asian,

Pakea Israel’en,

Pakea Persian,

Pakea nai degu guk

gaur mundu guzian.

-9-

Kennedy’ntzako dira

gaur nere bertsuak,

ta beretzako gaurko

danon errezuak.

Pena ematen digu

bere gurasuak,

aitarik gabe dauden

amaika aurtxuak,

ta batez ere beintzat

emazte gaxuak.

-10-

Amar aingerun ama

ta laister amaika,

erradiotik ala

enteratu naiz-ta.

Gizona il dizute

beste batzuk naita;

pazientzia artu,

segurua baita,

gaur zeruan dagola

aurtxo oien aita.

Deja un comentario