Manuel Matxain’en Omenaldia

Bertsoaren istantak

Sebastian Salaberria Nere soroko emaitzak

Zeruko Argia. 1965-X-3.

Donosti’ko Aiete bailaran eta Euskalerri guztian ain ezaguna dan Manuel Matxain jaunari, ongi merezi zuan omenaldi bat eskeñi zion, oraintxe dala urte batzuk, Aiete osoak.

Izan ere, Matxain ain degu gizon argia eta leiala eta bolari bezela onenetako bat Tokan ere, esan genezake maixutasuna berekin daukala.

Bertso berriak jartzen, berriz, iaioetan iaioenetako bat degu. Baditu makiña bat

jarriak, gatza eta piperra ugari duten oietakoak, eta konta ezin ainbat sari ere bai etxeratuak.

Jakiña, gu biok beti ain lagun alkar maiteak izanik, ezin ba gelditu bere omenaldi orretara joan gabe. Bertso auek eskeñi nizkion biotzez eta bazkal ondoan berari kantatu, Aiete’n Munto izena duan ostatu sonatuan:

1/ Bertsoan bidez astera noa,

Manuel, zerbait esaten,

zu lan askotan zerala ona

guziak jakin dezaten.

Birtute ori ez dute, Matxain,

munduan danak izaten,

maite zaituzten zure lagunak

ara zer pentsatu duten:

merezi dezun omenaldi bat

eskeintzea gaur Aiete’n.

2/ Oso gazterik egiña ziñan

pelotariekin lagun,

ontan ere zu ona ziñala

danok aitortu dezagun.

Oñak arin da begiak erne,

gerri ta besoak bigun,

esa n bearrik ez dago noski,

Matxain, zer egiten zendun:

sari politak irabazita

askotan irten txapeldun.

3/ Korrikarako ere etzendun

afizioaren paltik,

erbian gisa gora ta bera

ibiltzen ziñan gogotik.

Onenarekin parte artuta,

gaztea izanagatik,

maixuak utzi atzera eta

askotan Matxain aurretik,

lendabiziko sari ederren

jabe egiteagatik.

4/ Lagun zar Matxain, gogozko dezu

bolatokita joatea,

zeure denboran izango dezu

millaka brilla botea.

Bein baña geiagotan arturik

onen danekin partea,

entzun dedanez gertatu zaizu

marka onak egitea,

ta uste gabe lendabiziko

saria eramatea.

5/ Errerotzako lantegi ori

Matxain’entzat erosua,

burnia jotzen asten danean

aterazten dio sua.

Ontan ere zu amaika txalo

ta sari eder jasua,

makiña batek artuko luke,

Manuel, zure besua,

ezin ukatu zu zaitugula

tokalarien maixua.

6/ Esan bezela, zuk lan askotan

daukazu erreztasuna,

bertsoak jartzen ere, Manuel,

zera ondo dakizuna.

Nere ustetan merezi dezu

gaur emen egin zaizuna,

ta zure lagun Sebastianek

auxe da opa dizuna:

pake gozoan urte askoko

bizia ta osasuna.

Deja un comentario