Beste antena bat jarri nahi dute AIETE PS. 25

 ¡Quieren poner otra antena en AIETE PS.  nº 25!

  Un grupo de vecinos de Aiete está recogiendo firmas preocupados por la instalación de una nueva antena en las proximidades del Colegio Mayor. Piden un cambio de normativa para el alejamiento de estas antenas de nuestras viviendas.

NOTA OFICIAL MUNICIPAL:

DONOSTIAKO UDALA

 Ingurumen Zuzendaritza

Jendearentzako argibideak: Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko

lege orokorraren arabera izapidetu behar den eskaera, jarduera. Ezarlzekoa

 Esp: M-7766

 Eskatzailea: Teléfonica Móvjle s España

 Jarduera: Eskuko Telefono Deien Banagunea

Lekua: Aiete Ps. 25 At

Aipatu Legeko 58 atalaren arabera, herritarrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabaltzen da, jarduera hori delaeta beren burua eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hamabost laneguneko epean egongo da ikusgai Jardueren eta Osasun Publikoare Zerbitzuan, Ijentea kaleko 1, 1. oinean, bulego-ordueta:-,. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

 AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Dirección de Medio Ambiente

Información pública: Solicitud de establecimiento de actividad a tramitar según la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

  Exp. M-7766

Solicitante Teléfonica Móviles España

 Actividad: Estación Base Te/t fonía Móvil

 Emplazamiento: Aiete Ps. 25 At

Según el arto 58 de la citada Ley, se abre información pública para que quienes se consideren afectados/as de algún modo por la actividad que se pi tende establecer puedan hacer las observaciones pertinel es. El expediente se puede consultar, durante quince días lábiles, en horas de oficina, en el Servicio de Salud Públ a y Actividades, calle Ijentea, 1, 1.° derecha. En ese lismo plazo se pueden presentar reclamaciones en el Re;j :stro General.

 GIPUZKOAKO A.O. -2010eko maiatzaren 20a

Deja un comentario